JS 数组 Array

JS 数组的创建方式简单,使用也很频繁,用length来查看长度,访问使用索引。

JS 的 Array 可以包含任意数据类型。

var array = [1, "abc", false, null];

查看数组长度(length):

array.length ;   //4
array.length = 6; //数组长度会改变
array;       // [1, "abc", false, null, undefined, undefined]
array.length = 2;
array;       // [1,"abc"]

索引访问 :

array[0];     //1 ,索引访问第一个数下标为 0
array[1];     //abc

array[1] = 'AB'; //修改数据
array[6] = '100'; //索引修改数据超出范围,数组长度会改变
array;      // [1, "AB", false, null, undefined, 100]

JS - 数组 push 和 pop

 • push()向Array的末尾添加若干元素
 • pop() 把Array的最后一个元素删除掉
var arr = [1, 2, 3, 4];
arr.push('A', 'B');   // 修改数据,返回Array新的长度: 6
arr;          // [1, 2, 3, 4, 'A', 'B']

arr.pop();       // 删除数据,返回 : B
arr;          // [1, 2, 3, 4, 'A']

arr.pop(); arr.pop();  // [1, 2, 3] 连续pop() 2次

JS - 数组的 join 和 split

 • join() 将数组合并为字符串
 • split() 将字符串拆分为数组
var arr = [1,2,3,"abc"];
var str = arr.join();  // 默认合并链接符为:,

console.log(typeof str); 
console.log(str);    
str = arr.join("-");
console.log(str);

var arr2 = str.split("-");
console.log(arr2);

数组1.jpg

图1

JS - 数组的遍历

这里使用 for 循环

var arr = [1,2,3,"abc"];
			
for(var i=0; i<arr.length; i++){
	console.log(arr[i]); 
}

for(var j in arr){
	console.log(arr[j]); 
}

/*
* 从最后一个开始打印
**/
for(var i=arr.length-1; i>-1; i--){
	console.log(arr[i]); 
}

注意区分 arr.length (4)、 索引下标开始值为0 和 最后一个值的下标是 arr.length-1

JS - 多维数组

数组的某个元素又是一个Array,会形成多维数组 :

var arr = [[1, 2, 3], ["a", "500", "abc"], "北京"];
arr[0];      //[1, 2, 3]

arr[0] = "123456"; //["123456", ["a", "500", "abc"], "北京"]
arr[1][1];     //索引访问 :500